Ngày du lịch Việt Nam

Chùa Am Ngọa Vân

Chùa Am Ngọa Vân
Năm 1307, Trần Nhân Tông lên tu tại một am nhỏ trên núi Ngọa Vân; tháng 11, Ngài an nhiên hóa Phật tại Am Ngọa Vân, được suy tôn là: “Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật”.


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3