Ngày du lịch Việt Nam

Đồng chí Hoàng Quốc Việt (1905 - 1992)

Đồng chí Hoàng Quốc Việt (1905 - 1992)
Đồng chí Hoàng Quốc Việt tên thật là Hạ Bá Cang, sinh ngày 28-5-1905 tại làng Đáp Cầu, tổng Đỗ Xá, huyện Võ Giàng, nay là phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tên tuổi, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đã in đậm, gắn liền với trang sử hào hùng dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3