Ngày du lịch Việt Nam

Giới thiệu Nguyên lăng

Giới thiệu Nguyên lăng
Nguyên lăng - Lăng mộ vua Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của triều nhà Trần

Giới thiệu lăng Phụ Sơn (Phụ lăng/Phụ Xứ lăng)

Giới thiệu lăng Phụ Sơn (Phụ lăng/Phụ Xứ lăng)
Lăng Phụ Sơn - Lăng mộ vua Trần Dụ Tông, vị vua thứ 7 của triều nhà Trần.

Giới thiệu lăng Ngải Sơn

Giới thiệu lăng Ngải Sơn
 Lăng Ngải Sơn - Lăng mộ vua Trần Hiến Tông, vị vua thứ 6 của triều nhà Trần.

Giới thiệu lăng Đồng Thái (Thái lăng)

Giới thiệu lăng Đồng Thái (Thái lăng)
Lăng Đồng Thái (Thái lăng) - Lăng mộ vua Trần Anh Tông, vị vua thứ 4 của triều nhà Trần và phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái hậu.

Giới thiệu lăng Đồng Mục (Mục lăng)

Giới thiệu lăng Đồng Mục (Mục lăng)
Lăng Đồng Mục (Mục lăng) - Lăng mộ vua Trần Minh Tông, vị vua thứ 5 của triều nhà Trần.

Lăng Tư Phúc - Lăng vua Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông

Lăng Tư Phúc -  Lăng vua Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông
      Lăng Tư Phúc nằm trên một quả đồi thấp phía sau đền An Sinh ngày nay, cách đền An Sinh qua hồ Sư Phạm. Đồi này còn được gọi là đồi Trại Lốc, đồi Mít hay đồi Tập Bắn nay thuộc thôn Trại Lốc, xã An Sinh. 

Thái lăng - Lăng vua Trần Anh Tông và hoàng hậu Thuận Thánh Bảo Từ

Thái lăng - Lăng vua Trần Anh Tông và hoàng hậu Thuận Thánh Bảo Từ
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép,“ngày 12, tháng 12 năm Canh Thân (1320), táng Thượng Hoàng (Trần Anh Tông) vào Thái lăng ở An Sinh”25; “Mùa xuân, tháng 2 năm Nhâm Thân (1332) phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng thái hậu (tức Bảo Từ Hoàng hậu) vào Thái Lăng…”26.

Mục lăng - Lăng vua Trần Minh Tông

Mục lăng - Lăng vua Trần Minh Tông
      Mục lăng là lăng của vua Trần Minh Tông. Vua Trần Minh Tông là vị vua thứ năm của nhà Trần, tên húy là Trần Mạnh. Ông là con thứ tư của vua Trần Anh Tông và mẹ là Bảo Từ Hoàng hậu (người được phụ táng vào Thái lăng cùng vua Trần Anh Tông). Ông sinh ngày 21 tháng 8 năm Canh Tý (1300), năm 14 tuổi ông được vua cha Trần Anh Tông nhường ngôi, ở ngôi 15 năm, làm Thái thượng hoàng 28 năm.

Ngải Sơn lăng - Lăng vua Trần Hiến Tông

Ngải Sơn lăng - Lăng vua Trần Hiến Tông
Ngải Sơn lăng hay còn gọi là An lăng là lăng vua Trần Hiến Tông. Vua Trần Hiến Tông là vua thứ 6 của nhà Trần, tên húy là Trần Vượng, con thứ của vua Trần Minh Tông, Ông sinh ngày 15 tháng 2 năm Kỷ Mùi (1319), năm 10 tuổi được vua cha Trần Minh Tông truyền ngôi, ở ngôi 13 năm, mất ngày 11 tháng 6 năm Tân Tỵ (1341), thọ 23 tuổi. Vua lên ngôi khi còn trẻ tuổi và lại mất sớm nên việc điều khiển triều chính, dẹp loạn và giữ yên bờ cõi đều do Thái thượng hoàng Trần Minh Tông đảm nhiệm. Ông được sử sách ghi nhận là người có “tư chất tinh anh sáng suốt, vận nước thái bình, nhưng ở ngôi không được lâu, chưa thấy thi thố việc gì”. Ngày 16 tháng 8 năm 1344 được an táng vào An lăng.

Phụ Sơn lăng - Lăng vua Trần Dụ Tông

Phụ Sơn lăng - Lăng vua Trần Dụ Tông
      Lăng Phụ Sơn là lăng của vua Trần Dụ Tông. Vua Trần Dụ Tông sinh năm Bính Tý (1336), tên húy là Hạo, con thứ 10 của vua Trần Minh Tông, năm 1341, vua Trần Hiến Tông mất, ông được chọn lên kế ngôi. Trần Dụ Tông làm vua 28 năm, thọ 34 tuổi. Ông được ghi nhận là người có “tư chất thông minh, nhanh nhẹn, học vấn cao minh, phòng bị việc võ, sửa sang việc văn, các người man di thần phục. Chính sự lúc mới lên ngôi cũng khá, từ năm Đại Trị (1358) về sau vua sa vào ăn chơi sa đọa, hoang dâm vô độ, gian thần kéo bè kéo đảng làm rối loạn triều chính, loạn lạc nổi lên khắp nơi, giặc Chiêm Thành nhiều lần đem quân tiến đánh vào tận kinh đô,..” cơ nghiệp nhà Trần từ đây suy yếu.

1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3